تاثیر تجارت بر فرهنگ

178

مونتسکیو در روح القوانین تجارت را بر فرهنگ جامعه موثر می داند

کیوان
کیوان 28 دنبال کننده
مهار فن ابزار 88500325

مهار فن ابزار 88500325

4 سال پیش
نکات بسیار مفیدی بود. سپاس