۱۷ دقیقه یوگا برای دردهای پشت Yoga For Upper Backache

1,355

مجموعه حرکات یوگا برای بهبود دردهای پشت قفسه سینه و کتف و ستون فقرات، Yoga For Upper Backache طراحی تمرین: سینا صمیمی اجرا: رضا بیگی کارگردان: امین پرتوی