اینترنت و کم کردن فاصله بین نسل ها(پرتغال)

318

در کشورپرتغال ، شهروندان مسن برای استفاده ازاینترنت تشویق می شوندوهمین باعث می شود که تنهایی و انزوای اجتماعی را به کناری بگذارند.دراین برنامه با این سالمندان فعال در دنیای مجازی بیشترآشنامی شویم.

۵ سال پیش
#