کارنمای فعالیت های اداره نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان رضوی

86

این کلیپ به سفارش مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان رضوی تولید گردید و در نمایش گاه حوزه تحولی به نمایش درامد