طغیان رود شاهرود در شهر لوشان، موجب از تخریب پل کنار گذر این شهر شد

74

طغیان رود شاهرود در شهر لوشان، موجب از تخریب پل کنار گذر این شهر شد.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.9 هزار دنبال کننده