ج6-ه3-آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل-کلید موفقیت

52

در جلسه ششم از هفته سوم آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک بر شغل به کلیدهای بیشتری از کسب موفقیت شغلی در محیط VUCA، اهداف شغلی و آینده شغلی شما پرداخته و بدانها اشاره میکنیم.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده