آموزش ریاضی۳ تجربی - جلسه9- جبر توابع

739

روش محاسبه دامنه ی توابع با بررسیِ 14 مثال، نکات مهمی پیرامون ریشه های توابع سینوس و کسینوس، دامنه ی توابع چند ضابطه ای، جبرِ توابع (عملیات پنج گانه ی جمع، ضرب، تفاضل، تقسیم و ترکیب روی مجموعه ی توابع حقیقی و محاسبه ی دامنه ی توابعِ حاصل شده از این عملیات)، بخش چهارم از فصل دوم کتاب (صفحات 51 تا 66 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده