سمیه نرسیده به حافظ (قسمت اول)

1,296

ویژه برنامه ی «سمیه نرسیده به حافظ» | قسمت اول موضوع:آیا مخاطبان محصولات فرهنگی هنری حوزه هنری را میشناسند؟