شوکران (قسمت پنجم) | گفتگو با دکتر منوچهر آشتیانی

3,277
شوكران در این میزبان دكتر منوچهر آشتیانى، جامعه شناس ٨٨ ساله، از پیشروان حزب توده ایران و از رهبران كنفدراسیون دانشجویان ایرانى خارج كشور در عصر پهلوى است. با او پیرامون خاطرات ناگفته اش از احسان طبرى و نورالدین كیانورى، جریان بازسازى حزب توده در دو مقطع ابتداى انقلاب و دوره خاتمى، روش بازسازى ماركسیسم و... به بحث نشسته ایم.
pixel