شیر آب متحرک

62

طراحی و ایده‌ی فوق العاده و جالب برای شیر آب متحرک که بیشتر برای آ‌شپزخانه‌های رستوران‌ها استفاده میشود