لحظه تخریب پل ارتباطی بخش ماژین در دره شهر استان ایلام

255

لحظه تخریب پل ارتباطی بخش ماژین در دره شهر استان ایلام