معرفی دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار در آکادمی فراگستر

696

دراین ویدئو به معرفی دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار پرداخته شده و چکیده ای از دوره های آکادمی فراگستر و مسیر اصلی فرآیندمحوری بر اساس متدولوژیهای استاندارد بین المللی ارائه میگردد. همچنین مباحثی همچون ضرورتهای فرآیندمحوری و الزامات آن، دستاوردهای فرآیندمحوری ازطریق ارائه مثالهای ایرانی، مخاطرات و چالشهای حوزه BPM همراه با ارائه راهکار مورد بررسی قرار میگیرد. ثبت نام از طریق academy.faragostar.net

mr.tanzer

mr.tanzer

1 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot