تکنیکهای تصمیم گیری در مدیریت با رویکرد زمان وبحران- 4

259

مدرس جناب اقای دکتر باران دوست - اتاق بازرگانی زنجان