معرفی شش تا از ماهی های جنوب . بازار ماهی فروشان خوزستان

565

از فروشنده ماهی پرسیدم دانه دانه که اسم هاشون رو بهم گفت ۱ کفشک ۲ سنگ سر ۳ شوریده ۴ نیزه ۵ پله ۶ زمین کن