گفتگوی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

297
گفتگوی تلویزیونی دکتر کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه مشاور، شبکه آموزش با موضوع راهکارهای حفاظت از طبیعت و محیط زیست 4 بهمن 1396
pixel