نحوه رسم میدان در نقشه پارسی جو

70

در این ویدیو نحوه ترسیم میدان در نقشه پارسی جو شرح داده شده است. نقشه پارسی جو با زبان شیرین فارسی ساده ترین روش را برای ثبت و ویرایش نقشه ارائه داده است.