اینترنت و رسانه های جمعی در کلاس درس

785

در کانادا دانش آموزان یک مدرسه با استفاده از اینترنت با کلاسهای درس در برزیل، بریتانیا و آفریقای جنوبی در تماسند .تاثیراین “ملاقات الکترونیکی " روی معلّمان و دانش آموزان چست؟www.RandD.ir