کمپین به اضافه یک کلاس پویش ایران من+یک عالمه حال خوب

619

بچه های مدرسه معرفت آیرقایه از روستا، خودشان و رویاهایشان گفتند و کارهایی که برای مدرسه در کمپین باضافه یک کلاس انجام داده اند. با هم ببینیم و بشنویم و دل به شادی و آرامش آیرقایه دهیم.