شیر خشک در سیستم اسپرینکلر خشک

463

پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر این ویدئو قبلا در کانال شرکت فارس بخاران نیز منتشر شده است

پامسا
پامسا 10 دنبال کننده