عیوب اقتصادی و فرهنگی از دیدگاه رهبر انقلاب

95

#رهبر_انقلاب: عیب واقعی اینست که جوان کشور گمان کند" راه حلی وجود ندارد به جز پناه بردن به دشمن"