نصب نرم افزارهای موردنیاز بر روی اندروید مخصوص اساتید و دانشجویان مرکز شیراز

155
راهنمای نصب نرم افزارهای موردنیاز بر روی گوشی های اندروید مخصوص اساتید محترم و دانشجویان گرامی مرکزشیراز برای استفاده از سامانه e.spnu.ac.ir
pixel