بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید

6,240
کرونا بر خلاف باور بخش زیادی از جامعه، نفس کودکان را هم به شماره انداخت؛ کودکانی که در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس هزار چهره هستند.

u_8406710

1 هفته پیش
آخی الهی

u_8033102

2 هفته پیش
الهی بمیرم
pixel