نقش فروشگاههای زنجیره ای در سیستم توزیع نوین از نگاه مدیر عامل افق کوروش

24

نقش فروشگاههای زنجیره ای در سیستم توزیع نوین از نگاه مدیر عامل افق کوروش (دکتر امیر خسرو فخریان)