آتش سوزی در قطار سریع السیر در آلمان

194

منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۷٫۲۰