راه حل رفع مغایرت شماره 47 - در تاریخچه عملیات چک های دریافتی

196

راه حل رفع مغایرت شماره 47« آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در تاریخچه عملیات چک های دریافتی» در سال مالی