مرتبه بار الكتريكي در جسم باردار (خليلي بروجني، مولف كتابهاي درسي علوم و فيزيك)

98
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش موضوع مرتبة بار الكتريكي در اجسام باردار بر اساس يك فعاليت تجربي پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دبيران فيزيك و دانش آموزان پايه يازدهم در رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك هستند هرچند مشاهده آن به دانش آموزان پايه هاي بالاتر نيز به طور جدي توصيه مي شود. (استفاده از ايده ها، تصاوير، مثال ها، آزمايش ها و ديگر اجزا اين ويديو فقط براي كارهاي آموزشي غير تجاري و با ذكر دقيق منبع مجاز است.)
pixel