قدرت چشم ها

1,802

بعد از دیدن این فیلم به این فکر کنید که از چشماتون چطور در مذاکرات، اهداف، زندگی و کارهای روزمره استفاده بهینه کنید. بخشی از دوره ی یک دقیقه آموختن - هم آموز - مرجع آموزش های مدیریت و توسعه فردی www.Hamamooz.Com