گفتار 38 ”فهم آفرینش“

59
قصه توحید، حیرت انگیزترین مسئله هستی و حاصل کل معرفت بشری است.
pixel