تلفظ صحیح زبان انگلیسی 9

863

/Ʌ/ [bus, cup, London] جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با خدمات آموزشی ما به سایت آموزشگاه مجازی تحلیلگران www.TahlilGaran.org مراجعه فرمایید.