حضور سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی (ستفا) در سی و

44

حضور سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی (ستفا) در سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی. این نمایشگاه از ۳ تا ۹ شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در سالن های ۸ الی ۱۱ دایر می باشد.