درمان دندان درد - عصب کشی | اینفوسلامت

2,840

روت کانال یا عصب کشی به چه شکل انجام می گردد؟ دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی پاسخ می دهند