نماز جمعه

90
برگزاری نماز جمعه با شعار مرگ بر غارتگر بیت المال در شهریور 98
pixel