مقاومت مردم در جنگ اقتصادی

65

شبکه دو- 22 مرداد 98- 10:30| حضور دکتر علی اکبر رضایی متخصص در مدیریت و خط مشی گذاری در برنامه «زنده باد زندگی».

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده