کیلومترها صف فقیر در ژاپن! ورود به مناطق فیلتر شده ژاپن

1,340

❌اینجا #ژاپن است! کشور پیشرو در اختلاف طبقاتی

pixel