کیلومترها صف فقیر در ژاپن! ورود به مناطق فیلتر شده ژاپن

1,795
❌اینجا #ژاپن است! کشور پیشرو در اختلاف طبقاتی
pixel