آسیب های خشم به خود و دیگران چیست؟

2,784

حتما ببینید و منتشر کنید - چگونه بر خشم خود غلبه کنیم؟ آسیب های خشم به خود و دیگران چیست؟ دکتر نصیرایی روانپزشک بیمارستان ۱۷شهریور مشهد «سیمای تامین مراقب سلامتی شما » کلیپ های آموزشی پیشگیری از بیماری ها