ریمپ ایسیو خودرو پراید | کاراک

1,442

ریمپ پراید با ایسیو زیمنس توسط مرکز ریمپ ecu کاراک و افزایش سرعت و شتاب این خودرو ، کاهش دمای کارکرد فن و حذف کاتاف