ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جلسه نهم درس برنامه‌سازی (پایتون) - نیمسال دوم ۹۹-۰۰ - دانشگاه صنعتی شریف

170
در این جلسه به حل تمرین و نوشتن برنامه ای برای محاسبه ماتریس حاصلضرب دو ماتریس می‌پردازیم.
pixel