گفتار 51 ”رد نظریه احتمال تصادف در آفرینش”-عظمت آسمانها

170
معراج را در عمق خاک هم می توان یافت.
pixel