نماهنگ پنج| توزیع بسته های حمایتی نجباء میان سیل زدگان حمیدیه

491

مقاومت اسلامی نُجَباء نیروهای داوطلب خود را در قالب سه گروه جهادی به مناطق مختلف شهر اهواز و حمیدیه اعزام کرد تا کمک های جمع آوری شده را به دست مردم سیل زده برساند.