پویش ملی همه با هم - آگاهی بخشی سرطان پستان

141
اولویت موسسه خیریه نور در راه مبارزه با سرطان، پیشگیری و آگاهی رسانی است. موسسه خیریه نور در جهت رسالت سازمانی خود همگام با شروع ماه اکتبر (ماه آگاه سازی سرطان پستان) اقدام به برپایی پویشی با عنوان «به امید بهبودی و بازگشت تندرستی» در تاریخ 26 و 27 مهر ماه 1397 در پارک ملت تهران نموده است.
pixel