فرار از خانه زاغ ها - Escape From Ravenhearst CE

329

بازگشت دوباره شما به خانه جن زده زاغ ها برای پرده برداشتن از رازهای پویگننت ساگا، شما آنطور که آنها میخواستند در ماجرا ظاهر شدید و حالا باید آنطور که خودتان میخواهید ظاهر شوید. شما در این بازی نقش چارلز را بر عهده خواهید داشت و هر آنچه که پیدا میکنید میتواند به فرار شما یا همان فصل پایانی این بازی جذاب منتهی شود. این بازی رایگان است ولی برای باز کردن قفل کل داستان بازی باید از طریق خرید درون برنامه ای اقدام کنید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.bigfishgames.mcfescapegoogfree

ایران اپس
ایران اپس 787 دنبال کننده