پیامهای ارواح توسط GHOST BOX نزدیک مزار وزیر شعار (مرحوم مرتضوی)

94