مستند تلویزیونی شبكه خبر از چهارمین دوره مسابقات ملی مکانیک سیالات

117

مستند تلویزیونی چهارمین دوره مسابقات ملی مکانیک سیالات در دانشگاه صنعتی اصفهان / برنامه بربنیان دانش / شبکه خبر