مقدمه ای بر شبکه های عصبی - علیرضا اخوان پور 2

986

معرفی پایتون و کتابخانه های علمی و یادگیری ماشین پایتون/ آموزش مقدماتی کتابخانه یادگیری ماشین scikit-learn/ معرفی و آموزش کتابخانه یادگیری عمیق Keras/ بررسی عملی تفاوت روش های سطحی یادگیری ماشین و یادگیری ماشین با پیاده سازی/