خبر افتتاح نمایشگاه از بخش خبری ساعت 14 شبكه یك- 95/3/2

349

مصاحبه زنده با امین رضا خالقیان، دبیر شورای سیاست گذاری نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (INOTEX)