نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در هرمزگان

185

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری درهرمزگان عصر دوشنبه با حضور استاندار هرمزگان و درحاشیه پنل های تخصصی سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری دراستان گشایش یافت .