شیرینی برخورد شیرین شهروندان مشهدی

376

این ویدیو را حتما ببینید... لحظه ای به این فکر کن که نمی بینی! تصور کن باید با عصایی سفید راهت را در کوچه و خیابان پیدا کنی؛ آن وقت یک لحظه از هر روز و شب یک روشن دل را زندگی کرده ای. بیایید با درک بهتری از نیازهای توان یابان، شهرمان را به جایی برای زیستن همه شهروندان تبدیل کنیم.