پودمان الکترونیک؛ کتاب کار وفناوری پایه هشتم (بخش دوم)

440
دیورد نور دهنده؛ آشنایی با مدارهای الکتریکی و اجزای آن؛ رابطه مقاومت ولتاژ،شدن جریان الکتریکی؛ مولتی متر و نقش آن در اندازه گیری کمیتهای الکترونیکی؛ آشنایی با لحیم کاری، ترانزیستور، مدار مجتمع یا آی سی،
pixel