دست های پشت پرده

1,405

به مناسبت نامگذاری یک شهرک در بلندی های جولان به نام رئیس جمهور آمریکا ، ترامپ توسط نتانیاهو