تصاویری از خدمه نجات یافته حادثه دریای عمان

812

خدمه نجات یافته کشتی حادثه دیده در دریای عمان

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده